Privacy is voor mij een belangrijk uitgangspunt, er wordt dan ook discreet omgegaan met de ontvangen
persoonsgegevens. Deze verklaring is bedoeld voor transparantie, zodat u als gebruiker van deze website kan
begrijpen hoe met de ontvangen persoonsgegevens wordt omgegaan. 
Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling
om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijziging op de hoogte bent.
Als u vragen heeft over dit privacyreglement, kunt u mij bereiken via contact@jeaninevanbeek.nl

 

Uw gegevens
Jeanine van Beek praktijk voor psychosociale hulpverlening houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit dossier bevat, naast algemene
persoonsgegevens, aantekeningen over uw problematiek, (geestelijke) gezondheid en gegevens over de
uitgevoerde behandelingen.
De gegevens uit het dossier kunnen ook nog gebruikt worden voor de volgende doeleinden:
– Om andere zorgverleners te informeren. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie en supervisie.
– Een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor financiële administratie bij het opstellen van een factuur.
Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang tot uw
gegevens hebben.
De gegevens blijven, zoals de wet voorschrijft, 15 jaar bewaard.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die ik van u ontvangen heb.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens (of een deel ervan) door mij. Ook heeft u
het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een
andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor geef aan deze verzoeken. Tegen vergoeding
kunt u een samenvattend afschrift krijgen.

Het dossier is bedoeld voor hulpverlening en mag niet zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen (u,
als cliënt, therapeut en eventueel een derde) voor een ander doel (buiten de hulpverleningsrelatie) gebruikt
worden.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met mij op. Wordt
de klacht niet naar tevredenheid verholpen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Website

Mijn website www.jeaninevanbeek.nl gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik, zijn noodzakelijk
voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.
De website is gekoppeld aan Google Analytics. Dit gaat anoniem. Ik gebruik Google Analytics om zo goed
mogelijk aan te kunnen sluiten bij de wensen van de doelgroep.